نقشه ماهواره ای اشن

پنج‌شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 20:32

https://www.google.com/maps/place

/%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9

%87%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@33.0886468,50.6826568,15z/

data=!4m2!3m1!1s0x3f9582820a14022d:0x34ef2e2ccc81a1b1


نقشه ماهواره ای اشن

همشهریان عزیز اگر نامگذاری خیابانها یا محلها اشکال دارد .یا محلی نامگذاری نشده در همین ویلاگ پیام دهید تا اصلاح شود

باتشکر